SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE

Porez na nekretnine

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima


Poštovani,
dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.


Porezni obveznici se obavještavaju:
  • da je predmet oporezivanja nekretnina,
  • da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
  • da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
  • da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostori (zajednički dijelovi/prostorije, ostave, spremišta, ljetne kuhinje, zimski vrtovi) te ostali prostori bez namjene (izgrađeni objekti bez poslovanja, zapušteni hoteli), građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja (izdani akti, ruševina i započeta gradnja),
  • da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, vodovima el. energije i vode prema mjesnim prilikama, a na njemu nije izgrađena nikakva građevina za koju je potrebna građevinska dozvola,
  • da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni i sl.,
  • da se godišnji iznos poreza po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),
  • da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
  • da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m² obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.
Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS. Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, koja ovim putem


poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Grada Svete Nedelje


da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Svi obrasci su dostupni i na internetskoj stranici Grada Svete Nedelje: www.grad-svetanedelja.hr, a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom u gradskoj upravi na urudžbeni I. kat soba br.1, putem pošte (Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja) ili elektroničkim putem na
e-mail adresu: poreznanekretnine@grad-svetanedelja.hr.

Eventualno potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel. 01/3335-434 ili 01/3335-436, elektroničkim putem na e-mail: poreznanekretnine@grad-svetanedelja.hr ili osobno u gradskoj upravi I. kat, soba br. 8 (uredovni dani: ponedjeljak 8:30-16:30, utorak i četvrtak 7:30-15:30).

Člankom 59. st.3. Zakona o lokalnim porezima propisano je da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke ili se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Napomena:
Za obvezu plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda za tekuću 2017. godinu Vam dostavljamo uplatnice za mjesečno plaćanje (za razdoblje od 05-08/2017 godine), a uplatnice za sljedeće razdoblje (od 09-12/2017 godine) biti će poslane u 10. mjesecu 2017. godine.

Komunalna naknada se ukida s danom 31.12.2017.godine.

 
GRAD SVETA NEDELJA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJELPREUZIMANJE DOKUMENATA