SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili s njima raspolaže Grad Sveta Nedelja.Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Gradu Svetoj Nedelji.
 
Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:
 • Putem pošte ili osobno na adresu:
  Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja
 • Usmeno na zapisnik kod službenice za informiranje:
  Jedinstveni upravni odjel, I. kat, soba broj 5, Trg Ante Starčevića 5, 10 431 Sveta Nedelja
 • Putem elektronske pošte e-mail:ppi@grad-svetanedelja.hr
 • Putem telefona na broj 01/ 3335-422,
  o čemu službenica za informiranje sastavlja službenu zabilješku ili telefaksom na broj 01/ 3373-564
 
Obrasci:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 
 
GODIŠNJA IZVJEŠĆA:
 1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - csv.
 2. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - pdf.
 3. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 4. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 
 
Grad Sveta Nedelja pristup informacijama omogućava:
 
 1. Objavljivanjem putem službene internet stranice Grada Svete Nedelje (www.grad-svetanedelja.hr)
 2. Objavljivanjem akata Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Svete Nedelje u „Službenom glasniku Grada Svete Nedelje" , te na službenoj internet stranici Grada Svete Nedelje (www.grad-svetanedelja.hr)
 3. Neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev
 4. Omogućavanjem uvida u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
 5. Dostavljanjem ovlašteniku, koji je podnio zahtjev, pisanu informaciju odnosno preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.
 
Grad Sveta Nedelja može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno čl. 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.Grad Sveta Nedelja ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.
 
Dokumenti:
 1. Zakon izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
 2. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
 3. Kriterij za određivanje visine naknade iz čl. 19 st. 2 Zakona o pravu na pristup informacijama
 4. Odluka o određivanju službenika za informiranje
 5. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
 6. Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
 
Službenica za informiranje:
Roberta Ciglar, dipl.iur.
Telefon: 01/ 3335-422
E-mail: ppi@grad-svetanedelja.hr
 
Mirela Grgić, dipl.iur.
zamjena službenice za informiranje
Telefon: 01/ 3335-422
E-mail: ppi@grad-svetanedelja.hr
 
PONOVNA UPORABA INFORMACIJA
Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

U slučaju kada tijelo javne vlasti utvrdi da su ispunjeni uvjeti za omogućavanje ponovne uporabe informacija o tome ne donosi rješenje, kao što je slučaj kod ostvarivanje prava na pristup informaciji. Tijelo javne vlasti kada omogućava pristup informacijama za ponovnu uporabu može odrediti uvjete za ponovnu uporabu informacija.
Uvjeti ne smiju nepotrebno ograničavati mogućnost ponovne uporabe i ne smiju se upotrijebiti za ograničavanje tržišnog natjecanja. Iznimno, u slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija. U slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu, tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija
.
Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi na informacije koje se odnose na razloge koji su navedeni za uskratu informacija u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje, a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.
 
ZAKONSKE ODREDBE:
Zakon o pravu na pristup informacijama - Glava VI.
 
OBRASCI
Obrazac - Zahtjev za ponovnu uporabu informacijaPREUZIMANJE DOKUMENATA